کانال تلگرام هاشم عباسی

معجون خوشبختی

استرنبرگ طی پژوهشﻫای خود به اصولی دست یافته كه معتقد است این اصول از عناصر اساسی روابط رضایتﺑخش زناشویی بوده و در اكثر خانوادهﻫای موفق، جریان داشتند چنین قواعدی در روابط و تعاملات همسران قابل ردیابی و شناسایی است. او براساس نتایج پژوهشﻫای خود به همسرانی كه خواهان روابطی رضایتﺑخشﺗر و پربارتر هستند توصیه می نماید تا با به كارگیری آگاهانه این فنون و قواعد بر غنا و صمیمیت روابط خود بیفزایند و برقراری روابط مطلوب را هنر و مهارتی تلقی كنند كه همچون هر هنر و مهارت دیگری تحقق آن نیازمند یادگیری، تمرین، تلاش و پیﮔیری جدی است.

استرنبرگ می گوید: همسران موفق فعالانه در پی شناسایی علایق، احساسات و نیازهای شریك زندگی خود هستند، این تلاش علاوه بر آن كه موجب خواهد شد تا طرف مقابل احساس كند كه همسرش برای او و نیازها و حالاتش احترام و ارزش قائل است، این قدرت را به فرد می دهد تا یك پیش بینی از علایق و حالات همسر خود داشته باشد كه این خود موجب می شود تا فرد بتواند در راستای ارضای نیازها و علایق شریك خود گام بردارد و موجبات شادی و رضایت خاطر او را فراهم كند حتی پیش از آن كه همسر، مستقیماً تقاضایی را مطرح كرده باشد.
شُركای موفق به موقع در رفتار و حالاتﺷان تغییرات متناسب را ایجاد می كنند، آنﻫا در روابط خود انعطاف پذیر و سازگارند. تنها با انعطاف پذیر بودن است كه همسران می توانند به طور موفقیت آمیز با چالشﻫا و مقتضیات و فراز و نشیبﻫای اجتنابﻧاپذیر روابط زناشویی به طور موفقیت آمیز روبهﺭو شوند.
شركای موفق برخوردار از حد مطلوبی از خودشناسی هستند، آنﻫا با خود صادقﺍند و شناخت مطلوبی از نقاط قوت و ضعف خود دارند، بی تعصب و سوگیری به داوری افكار و اعمال و انگیزهﻫای خود می نشینند و فلسفه و اهداف سالم مشخصی برای زندگی خود دارند.
شركای موفق برای یكﺩیگر و رابطهﺷان ارزش و اهمیت بسیار قائلﺍند و یكﺩیگر را همانﮔونه كه هستند می پذیرند در عین حال كه همواره در صدد رشد و ارتقا و تصحیح و شكوفایی هر چه بیشﺗر شخصیت خود و همسر خویش هستند. آن ها به واقعیت یكﺩیگر عشق می ورزند نه به چهرهﻫای ایده آل یافته و پرداختهﯼ ذهن خود. یك همسر رویایی بی نقص است، واجد تمام ویژگیﻫای مطلوب و برتر، اما چنین موجودی غالباً تنها در ذهن می تواند وجود داشته باشد نه در واقعیت. شما می توانید عاشق یك فرد كامل و بی نقص شوید، روابطﺗان چند صباحی ادامه می یابد، سعی می كنید همچنان تنها صفاتی برتر و كامل را در او ببینید، اما دیر یا زود بادكنك وهم شما خواهد تركید و شما با واقعیات شریك خود آشنا خواهید شد و آن موقع ممكن است خیلی ناامید و پریشان شوید، نه الزاماً برای اینﻛه او آدم نامناسب یا بدی است بلكه برای اینﻛه او یك انسان است مثل همه انسان ها و مثل خود شما، با نقاط قوت و ضعف خاص خودش.
شركای موفق همواره در جهت ایجاد تغییرات مثبت در خود و دیگری و زندگی مشتركﺷان تلاش می كنند، همواره در جهت تفاهم و همدلی بیشﺗر گام بر می دارند و در عین حال سعی می كنند موارد تغییر ناپذیر نامطلوب موقت یا دائم را با صمیمیت و هوشﻣندی، تحمل پذیر كرده و با پذیرش آنﻫا و در پیش گرفتن رویكردی عاقلانه و سالم مانع مضاعف شدن مشكلات و مسائل در زندگی مشترك خود شوند.
شركای موفق با یكﺩیگر صادق و راحت هستند. همهﯼ ما اشتباهات و نواقصی داریم اما اغلب، مایل به پذیرش آنﻫا نیستیم. گاهی دورغ گفتن و تحریف واقعیت، به جای روراست بودن سهلﺗر و سادهﺗر به نظر می رسد اما مسئله این است كه این عناصر می توانند تهدیدی برای سلامت روابط و كیفیت آن به شمار آیند، البته در عین حال طرفین باید ظرفیت برخورد صحیح و عاقلانه و رشد یافته با مسائل مطرح شده توسط طرف مقابل را نیز در خود گسترش دهند تا همسر از صادق و روراست بودن با شریك خود احساس نگرانی و ناراحتی نكند و مطمئن باشد كه تصحیح و تعدیل و داوری افكار، رفتارها و رویدادها در چارچوب منطق و توافقات و اهداف مشترك صورت خواهد پذیرفت.
زندگی مشترك باید محیطی باشد كه طرفین در بستر آن ضمن ارضای سالم نیازهای معقول و بهنجار، دوشادوش یكﺩیگر در راستای خود شكوفایی، زایندگی و تمامیت گام بردارند و این میسر نمی شود جز در فضایی آكنده از اعتماد و اطمینان متقابل. وقتی شما می بینید كه در موقعیتی می توانید با یك دروغ موضوع را فیصله دهید، اگر این كار را بكنید ممكن است بعد به گفتن دروغ عادت كنید یا اصلاً در موارد بعدی به خاطر دروغ های قبلی مجبور به گفتن دروغ های بیشﺗر و بزرگﺗری شوید و به این ترتیب است كه به تدریج رابطهﯼ شما به یك رابطهﯼ سطحی و بی محتوا تبدیل می شود و هنگامی كه دو شریك در چنین فضایی با یكدیگر تعامل می كنند رابطه را فاقد غنا و معنای واقعی احساس می كنند چرا كه رابطه دیگر فاقد عمق و اعتماد و اطمینان لازم شده است.
شركای موفق اوقات خوشی را با همكاری در یك كار مشترك یا گردش و تفریحی صمیمانه یا هم صحبتی با هم سپری میﻛنند، از كنار هم بودن احساس رضایت و راحتی و آرامش میﻛنند و به جای منتظر ماندن برای اوقات خوش، خود آن را خلق میﻛنند. در عین حال آنﻫا می دانند كه زندگی همواره خوشی و راحتی و كامیابی و توافق نیست و اختلاف نظر و مشكلات و ناكامیﻫا نیز اجزای اجتناب ناپذیر زندگی واقعیﺍند و گاهی به این واقعیت در این وهلهﻫا نیز سعی می كنند تاحد ممكن برخورد معقول و رشد یافته ای داشته باشند و حتی به مسائل به عنوان فرصتﻫایی برای رشد و تحول بنگرند. در واقع یعنی شما میﺗوانید در عین حال كه كاملاً صادق و خیرخواه و عاقل هستید در روابطﺗان شاهد ایجاد و رشد مشكلات و مسائلی باشید اما با برخورد صحیح با آنﻫا و نگریستن به آنﻫا به عنوان فرصتی برای تطابق و رشد متقابل، حتی باعث نیرومندتر شدن و عمیقﺗر شدن رابطهﺗان شوید.
نهایتاً اینﻛه شركای موفق با شریك زندگی خود همانﮔونه رفتار می كنند كه مایلند او با آنﻫا رفتار كند، تلاش در جهت تحقق این نگرش، در ایجاد همدلی و درك متقابل كه لازمهﯼ رابطهﯼ عاشقانهﯼ موفق و پایدار است بسیار كمك كننده و مؤثر خواهد بود.

منبع : سایت آفتاب