کانال تلگرام هاشم عباسی

خوشبختیكودكی از خدا پرسید:

خوشبختی را کجا می توان یافت؟

خدا گفت:

آن را در خواسته هایت جستجو کن، و از من بخواه تا به تو بدهم.

با خود فکر کرد و فکر کرد . . .

گفت: اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم. 

. . . خداوند به او داد.

گفت: اگر پول فراوان داشتم یقیناً خوشبخت ترین مردم بودم.

. . . خداوند به او داد.

اگر ..... اگر ....... و اگر........

اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود!

از خدا پرسید: حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم.

خداوند گفت: باز هم بخواه.

گفت: چه بخواهم؟! هر آنچه را که هست دارم.

 

گفت:

 

بخواه که دوست بداری.

 

بخواه که دیگران را کمک کنی.

 

بخواه که هر چه را داری با مردم قسمت کنی.

 

و او دوست داشت و کمک کرد.

 

و در کمال تعجب دید لبخندی را که بر لب ها می نشیند.

 

و نگاه های سرشار از سپاس به او لذت می بخشد. 

 

رو به آسمان کرد و گفت:

 

خدایا خوشبختی اینجاست؛

 

                  در نگاه و لبخند دیگران