کانال تلگرام هاشم عباسی

جا نزنید!....راز موفقیت

در 30 سالگی کارش را از دست داد.

.

در 32 سالگی در یک دادگاه حقوق شکست خورد.

.

در 34 سالگی مجدداً ور شکست شد.

.

به 35 سالگی که رسید، عشق دوران کودکی اش را از دست داد.

.

در 36 سالگی دچار اختلال اعصاب شد.

.

در 38 سالگی در انتخابات شکست خورد.

.

در 48،46،44 سالگی باز در انتخابات کنگره شکست خورد.

.

به 55 سالگی که رسید هنوز نتوانست سناتور ایالت شود.

.

در 58 سالگی مجدداً سناتور نشد.

.

در 60 سالگی به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد.

.

نام او آبراهام لینکلن بود.

.

جا نزد . . .

.

هرگز جا نزنید

.

بازندگان آنهایی هستند که جا زدند.