کانال تلگرام هاشم عباسی

تست خودشناسی فروید
این یک تست روانشناسی است که توسط زیگموند فروید طراحی شده است.

 

فرض کنید که در خانه هستید و پنج اتفاق زیر همزمان پیش می آید.

 

1- تلفن زنگ می زند.

 

2- بچه تان گریه می کند.

 

3- یکی دارد درِ خانه را می زند و صدایتان می کند.

 

4- لباس ها را بیرون روی طناب پهن کرده اید و باران می گیرد.

 

5- شیر آب را در آشپز خانه باز گذاشه اتید و آب دارد سر ریز می شود.

 

خُب حالا با این وضعیت شما به ترتیب کدام کارها را انجام می دهید؟ یعنی از شمارهﻱ 1 تا 5 را با چه اولویتی انجام می دهید؟

 

اولویت های خودتان را تعیین کنید و ادامهﻱ مطلب را ببینید.

هر یک از 5 مورد بالا نشان دهندهﻱ یکی از جنبه های زندگی شماست.

1- زنگ تلفن، نشانهﻱ شغل و کار شماست.

2- گریه بچه، نشان دهندهﻱ خانواده است.

3- زنگ درِ خانه، نشان دهندهﻱ دوستان شماست.

4- لباس ها، نشان دهندهﻱ پول هستند.

5- سر رفتن آب، نشان دهندهﻱ میل جنسی(Sex) است.

ترتیب انتخاب های شما نشان دهندهﻱ اولویت های ذهن شما در زندگی است.