کانال تلگرام هاشم عباسی

افزایش اعتماد به نفس

در طول دوران کاری ام بـا افـرادی که در زنـدگـی روزمـره خـود سطح استرس بالایی داشتند، در میانشان با یک خصیصه مشترک و بـسیـار عـمـومـی مـواجـه شدم؛ اعتماد به نفس پایین. همچنین دریافتم که اعتماد به نفس می‌تواند موجب پـدیـد آمـدن سطح بالایی از استرس، بی خوابی، اضطراب و بسیاری از علایم بیمار گونه گردد.
بدترین مورد این حالت در کسی که عزت نفس پایین دارد تجربه کردن احساساتی از قبیل بی ارزشی و بی لیاقـتـی و عدم تعلق می‌باشد که متأسفانه می‌تواند مـنـجر به افکـار خودکشی گردند.

سرکوب اعتماد به نفس
در تحقیقی که چندین سال گذشته در سراسر آمریکای شمالی، شـامل کانادا و مکزیک انجام گرفت پژوهشگران دریافتند که نرخ خود کشی ارتباط بسیار زیادی با شرایط فقر و تنگدستی، ترک خانواده (اغلب در کودکان زیر 16 سال) و طـرد شـدن تـوسـط اطـرافـیـان دارد.
در خصـوص عزت نفس پایین، کودکان آسیب پذیرتر از دیگر افراد می‌باشند. آن‌ها مدام از جانب هم رده‌ها و هم سن و سال‌های خود و تـوقـعات غیـر واقـعـی و نـامـعـقـول از جانب خانواده و دوستانشان تحت فشار قرار دارند. این امر می‌تواند به مشکلات روانی عمده منجر گردد که در آن کودکان احساس خواهند کرد که زندگی‌شان ارزشی ندارد.
بزرگسالان نیز از آن رنج می‌برند
می‌خواهد باورتان شود یا نه، امروزه بزرگسالان نیز چنین علایمی را تجربه می‌کنند. ما همواره با مسائلی چون پول، عشق، خانواده، کار و غیره در حال دست و پنجه نرم کردن می‌باشیم. از آنجایی که اکثر جوامع مردسالار اهمیت زیـادی بـرای موفقیت مردان قائل می‌باشند، برای یک مرد تحمل فشارها سخت و دشوار می‌باشد.
همه آن مربـوط می‌گردد به تئوری: بـقـای بـرازنـدگـان. مـردان تـولید کننده و زنان مصرف کننده می‌باشند. حتی با جنبش آزادی‌خواهانه زنان و فمینیسم، عـلت اصـلی از خود گذشتگی مردان کماکان به طور حتم مرتبط با این حـقـیـقت می‌باشد کـه زنـان از مـردان انتظار دارند دنیا را روی شانه‌هایشان بدوش بکشند.
احتمال دارد زنان با این گفته هم عقیده و موافق نبـاشـنـد ولـی آن واقـعیـت دارد. آخرین باری که نامزد یا هــمسرتان و یا فرد دیگری که برای یک امر مهم حقیقتاً به شما وابسته بوده و آن کـار (مثـلا پرداخت قبض تلفن ماه پیش)را به شما واگذار کرده چه زمانی بوده است؟ این تقاضاها معمولاً با پول در ارتـبـاط است. اگرچه اکثر اوقات برای این است که شما یک «مرد واقعی» جلوه نمایید.
آیا شما یک مرد واقعی هستید؟
چگونه می‌توانید تـعـیین کنید یک مرد واقعی چگونه مردی باید باشد؟ راحت‌ترین کار آن است که از نامزد، همسر، خواهر و یا مادر خود سـوال کنـیـد. امـا مـن بـه شما اطمینان می‌دهم که بـا ده‌ها پاسخ متفاوت بمباران خواهید شد. چرا؟ به این خاطر که هر زنی عقیده متفاوتی از آن گونه که مرد رویـاهـایـش باید باشد دارد. هرچند که به طور کلی شما در خواهید یافت که مردها می‌باید تعدادی خـصیصه مشترک را برای آنکه یک مرد واقعی محسوب گردند دارا باشند.
استقلال مالی داشته باشید: یک ثروتمند بد جنس.
سلامت جسمانی داشته باشید: تا بتوانید فرزندانی قدرتمند همچون خودتان به وجود آورید.
با هوش باشید: بدانید چگونه وسایل گوناگونی را باید تعمیر کنید
مورد اعتماد و قابل اتکا باشید:همواره به منظور برآوردن نیازهای وی در دسترس باشید
شخصیت مستحکم و با ثبات داشته باشید:به او نشان دهید که قادر هستید روی پاهای خودتان بایستید.
معمولاً هنگامی‌که شـما این‌گونه احساس کنید که فاقد حتی یکی از ویژگی‌های مذکور می‌باشید، اعتماد به نفس شما شروع به تنزل می‌کند چرا که احساس خواهید کرد که گویی از حداقل شرایط لازم و ضروری نیز برخوردار نیستید.
فرمول اقتدار
نگرش آرمان‌گرایانه به یک مرد پوچ و بی اساس می‌باشد. شمـار اندکی از مردها در عمل به آن شأن و درجه از شکوه و عظمت میان دیگر مردان نایل گشته‌اند. به هر صورت من می‌توانم چند نکته راهبردی در رابطه با آنـکه چـگونـه یک مرد شکوهمند و با اقتدار باشید ارایه دهم. مردی که قادر باشد از میان پستی بلندی‌های زندگی عبور کرده و در انتها نیز کماکان با صلابت از آن بیرون آید.
نکته 1 : نپذیرفتنی را بپذیرید.
فرض می‌گیریم شـمـا فردی 40 ساله هستید. موی سرتان کم پشت و در حال ریزش می‌باشد. شکمتان نمایان گشته است. چیـن و چـروک صورتتان عمیق و نا زیبا هستند. شما اساساً احساس می‌کنید انـسـانـی بی ارزش هستید. به نخستین تجلی گاه استرس یعنی همان خود انکاری قدم گذارده‌اید.
هنگامی که منکر شایستگی و استعدادهای بـالقوه خود جهت مبدل شدن به کسی یا چیزی فراتر و با اهمیت‌تر از خویشتن کنونی خود می‌شوید، گـرفـتـار یـک چـرخه مخرب انزجار از خویشتن می‌گردید. بـه منظور رهایی یـافتن از انـکار، بـاید شـروع بـه پـذیـرش مشکلات خود نموده و همچنین اهداف آینده‌تان را در ذهـن مجسم کنـیـد. هـمـواره بـه خاطر داشته باشید شما قادر خواهید بود به درجات عالی و بزرگ دست یابید.
نکته 2 : به غیر قابل اندیشیدن بیندیشید.
با حفظ شخصیت فوق فرض می‌کنیم به شما (کم مو، چاق، میان‌سال) دائماً گفتـه شـود که قادر نخواهید بود به هیچ چیزی در زندگی خود فائق آیید. افسوس، چه سـخن نـاگوار و دل خراشی برای شخصی است که تا پیش از این نیمی از عمرش را به پایان رسانیده است. به دومین تجلی گاه استرس یعنی انتقاد قدم گذارده‌اید.
شما خواهید گفت در 30 سال باقی‌مانده کسی قادر نخواهد بود کار زیادی انجام دهـد و یا به موفقیت چندانی دست یابد؟ در اشـتـبـاه هـستـیـد. در طـول دوران کــاری خــود بـا اشخاصی دیدار کرده‌ام که تصمیم گرفتند مجدداً به دانشگاه بازگردند و رشتـه تحصیلی خود را به پایان برسانند، برای خودشان کسب و کـار مسـتقل دست و پا کـنـنـد. آن‌ها از خطاها و اشتباهات خود درس گرفته و به جایگاه و منزلتی عالی در مـیـان اطـرافیانشان نایل گشته‌اند.
هیچ‌گاه برای تعلیم و تربیت و کسب دانش و ادامه تحصیلات دیر نمی‌باشد. می‌باید خارج از دایره متعارف بیاندیشید و شروع کنید به اندیشیدن به غیر قابل اندیشیدن‌ها -که شما در واقع مردی هستید با فرصت‌های بسیار زیاد پیش رویتان. تنها کاری که باید انجام دهید خلق و ایجاد درها و عبور از میان آن‌هاست.
نکته 3 : اهداف خود را تعیین کنید.
اکنون که خود را پذیرفته‌اید و شروع به آن کردید که همانند مردی با عظمت که می‌تواند شما باشید بیاندیشید، مستلزم آن می‌باشید کـه تـدابـیـری را بـرای دسـت یـافتن به اهدافتان تدوین و تنظیم گردانید. تعیین اهداف برای خودتـان شـاید بزرگ‌ترین و مهم‌ترین هدیه‌ای باشد که می‌توانید به خود عطا کنید. با یادداشت کردن و مرور آن‌ها در فواصل زمانی معین کار را شروع نمایید.
کاری که من مایل به انـجـام آن هسـتـم ایـن اسـت کـه ابـتـدا اهـداف بـلنـد مـدت خود را یادداشت کرده و سپـس به روی اهـداف کـوتاه مـدت پـیرامون دست یابی به اهداف بلند مدت متمرکز می‌شوم. این کار معمولاً منجر به موفقیت‌های واقع گرایانه می‌گردد و هر بار که شما به یکی از اهدافتان دست یافتید،احساس خیلی بهتر و خوشایندتری نسبت به خود خواهید داشت.
نکته 4 : غلبه بر موانع بی تردید به موانعی در راه رسیدن به اهدافتان برخورد خواهید کرد. مجدداً مثل گذشتـه این مشکلات را پذیرفته و آن‌ها را پشت سر بگذارید و به راه خود ادامه دهید. وجود آن‌ها را انکار نکنید زیرا تا آخر عمر مکرراً به سراغ شما خواهند آمد و دست بردار نخواهند بود.با عزم راسخ به جنگ تک تک مشکلات خود رفته و سـرسـخـتـانه بـر هـدف خـود پـافشاری کنید.
نکته 5 :به گذشته ننگرید
این احتمالاً دشوارترین کاری است که باید انجامش دهید. به ما همواره گفته شده است که سپاسگزار توفیقات و نعمت‌های زندگی‌مان باشیم اما برای انجام چنین کاری مجبور به تعمق در گذشته ناگوار خود می‌باشیم. بـه مجرد آنکه شروع به یادآوری گذشته کنید، ناکامی‌ها و سختی‌ها دوباره مراجعت خـواهـید کرد. به محض آنکه به اهدافتان دست یافتید، لازم است به این که چه کسی هستید و چه کسی مایلید باشید، تمرکز کنید.
مطلب آخر
یک بار شنیدم که مردی بزرگ سخنی زیبا گفت:"...بودن و شدن...."
این 5 نکته برای مـن بسیار حائز اهمیت می‌باشد چـرا که هـرگـاه احـسـاس می‌کنم اعتماد به نفسم دارد به پایین‌ترین سطح خود تنزل میـابـد با خود می‌گویم که من خودم هستم و می‌خواهم فرد بهتر و کامل‌تری گـردم و چیزی بیش از آنچه هستم بشوم. من نیز این کلمات را به شما هدیه می‌دهم. آن‌ها را در زندگی خود بکار بندید تا بـه هر آنچه آرزو دارید دست پیدا کنید.

 

به نقل از : کاریزما مشاور