کانال تلگرام هاشم عباسی

اعلال و قواعد آن

 

اعلال : عبارت است از تغییری که بر حرف عله در کلمه عارض می شود .

حروف عله : عبارتند از  ‹‹  و  ،  ی ، و الف منقلبه ، ا ،  ››

فعل معتل : به فعلی گفته می شود که یک یا دو حرف از حروف اصلی آن از حروف عله باشد .

انواع فعل معتل :  1- مثال      2-  اجوف     3-  ناقص         4- لفیف

فعل معتل مثال : فعلی است که اولین حرف اصلیش حرف عله باشد .

فعل معتل مثال بر دو نوع است : 1- مثال واوی   :  وَعَدَ     وَضَعَ     وَهَبَ       2- مثال یائی  : یَقَظَ ،  یَسَرَ ،   یَقِنَ

پنجشنبه 21 خرداد 1394
از مشاور عباسی سوال دارید؟