کانال تلگرام هاشم عباسی

چگونه همسری ایده آل باشیم؟

1. در مقابل شوهر خود هر چند حق با شما باشد، لجبازی و اصرار نکنید و از مخالفت و مشاجره با شوهرتان بپرهیزید.

2. در رفت و آمد و معاشرت با بستگان شوهر خود پیشقدم باشید.

3. از مردان دیگر نزد شوهرتان  تمجید نکنید. هیچ مردی را به رخ شوهرتان نکشید.

4. برای برآوردن نیازمندیهای خود از نظر مادی و غیر مادی امکانات شوهرتان را در نظر بگیرید و او را تحت فشار نگذارید.

5. هیچ مردی به شما اجازه نمی دهد به افکارش راه یابید  مگر اینکه بداند که شما به آنچه که او می گوید، توجه و علاقه نشان خواهید داد.

6. آزادی این را به او بدهید که آشکارا و صادقانه هر آنچه که می خواهد توضیح دهد. شما با این کار محیطی آزاد را برای او ایجاد کرده اید که هر آنچه فکر می کند برای شما بازگو کند.

7. به همسرتان فرصت دهید که به اعصابش مسلط شود.

8. در زمان خشم یا ناراحتی هیچ تصمیمی نگیرید.

9. مرد شما نیاز دارد بداند که برای شما مرد خوب و توانایی است. به او عشق و احترام و ارزشی که لیاقت آن را دارد بدهید. بعضی اوقات از آنها تعریف کنید و به آنها بگویید که چقدر خوب و با هوش هستند.

10. صادق باشید چون تنها در اینصورت است که حق دارید از همسرتان توقع رفتار و گفتار صادقانه داشته باشید.

11.  گفتنی ها را بگویید، اما به موقع! منتظر نمانید به این امید که شاید روزی خودش متوجه شود.

12. احترام شما در گروی رفتار شماست.

13. برای آنکه دنیای مردانه همسرتان را بشناسید دانش و آگاهی خود را افزایش دهید.

14. به طور مداوم از شوهرتان انتقاد نکنید زیرا انتقاد پیاپی باعث می شود که شوهرتان از شما فاصله بگیرد.

15. او را به درک نکردن، عدم صمیمیت و بی احساس بودن متهم نکنید. زیرا او درک کردن، صمیمیت و با احساس بودن را به شیوه مردانه نشان می دهد.


به نقل از کتاب: " چگونه همسری ایده آل باشیم؟"

مولف:  مینا حاج غلام