کانال تلگرام هاشم عباسی

چگونه درس شیمی را برای کنکور بخوانیم


,
چگونه درس شیمی را برای کنکور بخوانیم
,
بهترین روش خواندن شیمی برای کنکور
,
شیمی را چگونه بخوانیم
,
چگونه شیمی را 100 بزنیم
,
شیمی مبتکران یا خیلی سبز
,
چگونه برای المپیاد شیمی بخوانیم
,
چگونه شیمی را برای کنکور بخوانیم
,
چگونه شیمی را برای کنکور بخوانیم
,
چگونه برای کنکور شیمی بخوانیم
About 2,230,000 results (0.35 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Searches related to چگونه درس شیمی را برای کنکور آفتاب ایران-مشاوره کنکور96 - شیمی را چگونه برای کنکور بخوانیم؟

 
 

Searches related to چگونه درس شیمی را برای کنکور بخوانیم

بهترین روش خواندن شیمی برای کنکو

 
 
 
,Page 5 of about 2,230,000 results (0.25 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

درس شیمی را برای کنکور چگونه بخوانیم

1-فصل اول شیمی 2که ساختار اتم رابررسی می کند بهتراست مدل اتمی (تامسون – رادرفورد – بور- کوانتومی )بصورت مقایسه ای مطالعه شود وشباهت ها وتفاوت های مدلها بررسی شود ضمناً درپایان فصل آرایش الکترونی وانرژی یونش بطورکامل بررسی نشده است ونیازبه مطالعه بیشتر ازکتاب دارد.

2- درفصل دوم ازشیمی 2دانش آموزان باید باجدول تناوبی عناصر آشنایی کامل پیدا کنندوتغییرات (فلز ونافلز- شعاع اتمی –شعاع یونی – الکترونگاتیوی وانرژی یونش وپیوند فلز )رابصورت گروهی ودوره ای بدانند.

3- درفصل 3 شیمی دو باید کلیه مطالب مربوط به ترکیبات یونی وعواملی ازقبیل (ساختار انرژی شبکه – انرژی آبپوشی و....)رابدانندوبهتراست مبحث چگونگی حلالیت مواد یونی بعداز این بخش موردمطالعه قرارگیرد

4- درفصل چهارم شیمی 2 بایددانش آموز بطورکامل بامفهوم پیوند – انرژی پیوند –ساختارلوئیس مولکولها-نامگذاری ترکیبات مولکولی نیروی جاذبه بین مولکولی )آشنا شوند.

5- معمولاً یک تست ازشیمی آلی مطرح می شود وبهتراست دانش آموزان برای مطالعه فصل آخرشیمی 2ابتدافصل آخرشیمی سال اول دبیرستان رامطالعه نمایند.

6- درآخرشیمی 2 آشنایی باوسایل آزمایشگاهی معمولاً یک سوال کنکور دارد(نام وسیله وکاربردآن)

7- درفصل اول شیمی 3ابتدا موازنه کردن واکنشها راداریم که موازنه به روش اکسایش وکاهش بهتر است مطالعه شود.

8- درفصل دوم شیمی 3 محاسبه H  به سه روش باید بخوبی آموخته شودکه معمولاًیک سوال عددی درکنکور مطرح می شوددراین فصل خودی بودن واکنشها ودوعامل آنتالپی وآنتروپی خیلی اهمیت دارد.

9- درآخر شیمی 3آشنایی دانش آموزان باحلالیت ونمودارانحلال پذیری وانواع غلظت ها کامل می شود ضمناً انواع محلولها تفاوت وشباهت های آنها باید به صورت مقایسه ای مطالعه شود.

10 –فصل اول شیمی سال چهارم یک تست عددی درمورد سرعت واکنش معمولاً مطرح می شود وپس از آن عوامل موثر برسرعت واکنش ونظریه ها (بحث نمودارانرژی وزمان واکنش )باید مطالعه شود.

11- درفصل دوم شیمی سال چهارم باید دانش آموزبامفهوم تعادل بخوبی آشنا شود درضمن اطلاع ازتعادل همگن وناهمگن وتوجه به تصاویر ضروری است

12- برای آشنایی بیشتر بافصل سوم شیمی سال چهارم دانش آموزبایدبا نام اسیدها  وبازها ومقایسه قدرت آنهاوعواملی از قبیل

Ka, PKaودرجه تفکیک آشنا شود(هیدرولیزیا آبکاف نمکها معمولاً یک تست درکنکور دارد)مطالعه ساختارلوئیس قبل ازاین مبحث مناسب است.

13- فصل بعدی شیمی سال چهارم که مستقل می باشد ونیازی به اطلاعات قبلی نداردابتداباید مفهوم جدول پتانسیل کاهشی بطور مفهومی دانسته شود تا آنرا درسوال بکار ببرد وبحث الکترولیز – آب فلز کاری – انواع سلولهای الکترولیتی وگالوانی می توانددرکنکور سوال داشته باشد

14- دانستن روندشعاع –روند انرژی یونش –الکترونگاتیوی درتغییرات گروه ودوره کمک می کند.

15- درمبحث شیمی آلی دست به تفکیک یزنیدومفاهیم آن را ازشیمی معدنی جدا کنید.

16-- تست ها را یک جا بزنید ویک جا نیز تصحیح کنید نه اینکه پس از زدن هر تست به سراغ پاسخ های آن بروید

17- تست هایی که قادر به حل آن نیستید را رها نکنید وبه سراغ نکته کنکوری آن بروید درصورتی که باز نتوانستید حل کنید از صرف زمان برای حل آن نگران نباشید چون مفهومی یاد گرفتن موضوع برای شما مهم است نه سریع یاد گرفتن آن

18- به تصاویر وآزمایش های حاشیه کتاب توجه ویژه بنمایید.

19-  پس از خواندن یک مبحث بافاصله حداقل  36 ساعت تست بزنیدنه بلا فاصله وتعداد تست آن به حدی باشد که ملکه ذهن شما شود البته دروس سال چهارم رابلا فاصله تست بزنید

20- برخی  ازدانش آموزان به جای مطالعه کتاب درسی سراغ جزوه یا نکات فشرده (فلش کارت )می روند که این یک خطای بزرگ است بدانید که مهمترین منبع کنکور کتاب درسی شماست.

 
پایان سخن
جدول تناوبی حرف است,هیچ اتمی با اتمی پیوند برقرار نمی کند مگر به اذن خالق
آفتاب ایران