کانال تلگرام هاشم عباسی

چگونه ادبیات رابرای کنکوربخوانیم


,
 
 
چگ
 
 
ونه ادبیات رابرای کنکوربخوانیم
,
چگونه ادبیات را 100 بزنیم
,
چگونه دینی را برای کنکور بخوانیم
,
کتاب ادبیات کنکور
,
منابع ادبیات کنکور
,
چگونه ادبیات بخوانیم تری ایگلتون
,
چگونه عربی کنکور را 100 بزنیم
,
ادبیات کنکور تجربی
,
ادبیات کنکور 94
,
 
 

Searches related to چگونه ادبیات رابرای 

 
 

کنکوربخوانی

 
 
 
 

            *چگونه ادبیات رابرای کنکوربخوانیم

1)برای قوی تر شدن قرابت معنایی دراین قسمت باید به مفهوم بیت هایی که می خوانیم توجه کنیم پس برای تمرین بیشتر دراین قسمت بهتراست مفهوم بیت های کتاب درسی راپیداکرده وبابیت های دیگرمقایسه کنید

اگر درکنکورهای آزمایشی شرکت می کنید بیت های داده شده نکته دارجدیدرادردفترچه جداگانه ثبت نمایید

2) برای تسلط بیشتر درقسمت زبان فارسی به برخی درس های مهمتر مثل دروس 1و2و3و4و7و9و10و13و15و17توجه بیشتری بنمائید

3)تست های مربوط به شمردن تکواژراکه به دقت زیادی نیازدارند باید در آزمون ها درپایان پاسخ داد

4) درقسمت آرایه ها باید به تمام آرایه هامسلط باشید ودراین قسمت به بیت های کتاب اکتفا نکنید

5) برای حل تست های آرایه ازشیوه حذف گزینه استفاده نمائیدواز آرایه ای شروع کنیدکه به آن تسلط بیشتر داریدوچشم برای پیداکردنش کمتر می چرخد

6) درقسمت لغت واملاتست هم به صورت ترکیبی وهم به صورت مجزا مطرح می شود برای تسلط دراین قسمت باید حتما معنی لغات راچند بارمرور کنیم لذا لغات رادسته بندی کنید واین لغات راازمتن هایی که درکتاب درسی سنگین ترهستند استخراج ودردفترچه ای جداگانه یادداشت کنید متن های زبان فارسی راهم ازنظر لغت جدی بگیرید

7) تست های تاریخ ادبیات به مرور زیادی نیاز دارند پس حتما بخصوص پس ازعید وقت ویژه ای می طلبند

8) توصیه می شود درآزمون ها باتست هایی شروع کنید که جنبه تحلیلی دارندمثل آرایه ها وزبان فارسی لذا توصیه می شود باتست های لغت واملا شروع نکنید

9)در تقسیم  بندی ساعات مطالعه به بودجه بندی این درس درکنکور های سراسری توجه نمایید

10) لغات راازآخرکتاب بخوانید وبه معنای دوم وسوم کلمات نیز توجه دقیق تری بنمایید

11)توجه داشته باشید که تست های املا – قرابت معنایی وآرایه ها بندرت ازکتاب درسی انتخاب می شوند

12) توجه به بخش اعلام کتاب های ادبیات 2و3بسیار مهم است

13) دربخش املا باید درمتن به معنی لغت وریشه آن توجه نمایید

14) دربخش زبان فارسی توجه  به ساختمان واژه بسیار مهم است به اجزاء جمله دقت کنیدوگذر وناگذر بودن فعل ها وتعداد جمله یک متن ازاهمیت ویژه ای برخوردار است

15) دانش آموزان سال جاری تست های سال چهارم رابه صورت روزانه بزنند وتستهای پایه رابافاصله حداقل 48ساعت بزنند

16) تست هارا یک جا بزنید ویک جانیز تصحیح نمائیدوتک تک به سراغ پاسخ نامه نروید

17) دردرس زبان فارسی مبحث گروه های اسمی رادقت نمائید ووابسته های پیشین وپسین آن شناخته شود چون تعداد صفت وموصوف یامضاف ومضاف الیه خواسته می شود

18- درجمع مکسرها به مفهومی که درزبان عربی به کار می رود توجه نمایید


 
 
 پایان سخن
پاک ومنزه است آن که به انسان بیان آموخت
آفتاب ایران