کانال تلگرام هاشم عباسی

چه طور باید دروس را تست بزنیم و دید طراحانه پیدا کنیم ؟؟