کانال تلگرام هاشم عباسی

پر افتخار ترین کشور در المپیک


,
 
,Page 2 of about 1,100,000 results (0.25 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
پرPage 3 of about 1,100,000 results (0.24 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اPage 4 of about 1,100,000 results (0.25 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
فPage 5 of about 1,100,000 results (0.25 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
تخPage 6 of about 1,100,000 results (0.26 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ار ترین کشور در المپیک
,

 

تیم امریكا بیشترین عنوان قهرمانی را در تاریخ المپیك به نام خود ثبت كرده است.

تیم امریكا بیشترین عنوان قهرمانی را در تاریخ المپیك به نام خود ثبت كرده است.

در بررسی رده بندی تیم ها در المپیك های مختلف، امریكا بیشترین عنوان قهرمانی را از آن خود كرده است.

جدول رده بندی بازی های المپیك

۱۸۹۶ آتن:

۱ آمریكا ۱۱ طلا – ۶ نقره – ۲ برنز

۲ یونان ۱۰ طلا – ۱۹ نقره – ۱۸ برنز

۳ آلمان ۷ طلا – ۵ نقره – ۳ برنز

۴ فرانسه ۵ طلا ۴ نقره – ۲ برنز

۵ انگلستان ۳ طلا – ۳ نقره – ۱ برنز

۱۹۰۰ پاریس

۱ فرانسه ۲۸ طلا ۴۱ نقره – ۳۲ برنز

۲ آمریكا ۲۰ طلا ۱۴ نقره ۱۹ برنز

۳ انگلستان ۱۷ طلا – ۸ نقره ۱۰ برنز

۴ بلژیك ۸ طلا ۷ نقره ۵ برنز

۵ سوئیس ۶ طلا ۲نقره ۱ برنز

۱۹۰۴سن لوئیس

۱ آمریكا ۸۰ طلا ۸۶ نقره ۷۲ برنز

۲ آلمان ۵ طلا ۴ نقره ۶ برنز

۳ كوبا ۵ طلا ۳ نقره ۳ برنز

۴ كانادا ۴ طلا ۱ نقره ۱ برنز

۵ مجارستان ۲ طلا ۱ نقره ۱ برنز

۱۹۰۸ لندن

۱ انگلستان ۵۶ طلا ۵۰ نقره ۳۹ برنز

۲ آمریكا ۲۳ طلا ۱۲ نقره ۱۲ برنز

۳ سوئد ۸ طلا ۶ نقره ۱۱ برنز

۴ فرانسه ۵ طلا ۵ نقره – ۹ برنز

۵ آلمان ۳ طلا – ۵ نقره – ۵ برنز

۱۹۱۲ استكهلم

۱ سوئد ۲۴ طلا ۲۴ نقره ۱۷ برنز

۲ آمریكا ۲۳ طلا ۱۹ نقره ۱۹ برنز

۳ انگلستان ۱۰ طلا – ۱۵ نقره ۱۶ برنز

۴ فنلاند ۹ طلا ۸ نقره ۶ برنز

۵ فرانسه ۷ طلا ۴ نقره۳ برنز

۱۹۲۰ آنتورپ

۱ آمریكا ۴۱ طلا ۲۷ نقره ۲۸ برنز

۲ سوئد ۱۹ طلا ۲۰ نقره ۲۴ برنز

۳ انگلستان ۱۵ طلا ۱۵ نقره ۱۳ برنز

۴ فنلاند ۱۵ طلا ۱۰ نقره ۹ برنز

۵ بلژیك ۱۴ طلا ۱۱ نقره ۱۰ برنز

۱۹۲۴ پاریس

۱ آمریكا ۲۵ طلا ۲۷ نقره ۲۷ برنز

۲ فنلاند ۱۴ طلا ۱۳ نقره ۱۰ برنز

۳ فرانسه ۱۳ طلا ۱۵ نقره ۱۰ برنز

۴ انگلستان ۹ طلا ۱۳ نقره – ۱۲ برنز

۵ ایتالیا ۹ طلا – ۳ نقره – ۵ برنز

۱۹۲۸ آمستردام

۱ آمریكا ۲۲ طلا – ۱۸ نقره – ۱۶ برنز

۲ آلمان ۱۰ طلا – ۷ نقره – ۱۴ برنز

۳ فنلاند ۸ طلا – ۸ نقره – ۹ برنز

۴ سوئد ۷ طلا ۶ نقره – ۱۲ برنز

۵ ایتالیا ۷ طلا – ۵ نقره – ۷ برنز

۱۹۳۲ لس آنجلس

۱ آمریكا ۴۱ طلا ۳۲ نقره ۳۱ برنز

۲ ایتالیا ۱۲ طلا ۱۲ نقره ۱۲ برنز

۳ فرانسه ۱۰ طلا – ۵ نقره ۴ برنز

۴ سوئد ۹ طلا ۵ نقره ۹ برنز

۵ ژاپن ۷ طلا ۷ نقره۴ برنز

۱۹۳۶ برلین

۱ آلمان ۳۳ طلا ۲۶ نقره ۳۰ برنز

۲ آمریكا ۲۴ طلا ۲۰ نقره ۱۲ برنز

۳ مجارستان ۱۰ طلا ۱ نقره ۵ برنز

۴ ایتالیا ۸ طلا ۹ نقره ۵ برنز

۵ فنلاند ۷ طلا ۶ نقره ۶ برنز

۱۹۴۸ لندن

۱ آمریكا ۳۸ طلا ۲۷ نقره ۱۹ برنز

۲ سوئد ۱۶ طلا ۱۱ نقره ۱۷ برنز

۳ فرانسه ۱۰ طلا ۶ نقره ۱۳ برنز

۴ مجارستان ۱۰ طلا ۵ نقره – ۱۲ برنز

۵ ایتالیا ۸ طلا – ۱۲ نقره – ۹ برنز

هلسینكی

۱ آمریكا ۴۰ طلا– ۱۹ نقره – ۱۷ برنز

۲ شوروی ۲۲ طلا – ۳۰ نقره – ۱۹ برنز

۳ مجارستان ۱۶ طلا – ۱۰ نقره – ۱۶ برنز

۴ سوئد ۱۲ طلا ۱۳ نقره – ۱۰ برنز

۵ ایتالیا ۸ طلا – ۹ نقره – ۴ برنز

۱۹۵۶ ملبورن

۱ شوروی ۳۷ طلا ۲۹ نقره ۳۲ برنز

۲ آمریكا ۳۲ طلا ۲۵ نقره ۱۷ برنز

۳ استرالیا ۱۳ طلا – ۸ نقره ۱۴ برنز

۴ مجارستان ۹ طلا ۱۰ نقره ۷ برنز

۵ ایتالیا ۸ طلا ۸ نقره۹ برنز

۱۹۶۰ رم

۱ شوروی ۴۳ طلا ۲۹ نقره ۳۱ برنز

۲ آمریكا ۳۴ طلا ۲۱ نقره ۱۶ برنز

۳ ایتالیا ۱۵ طلا ۱۰ نقره ۱۳ برنز

۴ آلمان غربی ۱۰ طلا ۱۰ نقره ۶ برنز

۵ استرالیا ۸ طلا ۸ نقره ۶ برنز

۱۹۶۴ توكیو

۱ آمریكا ۳۶ طلا ۲۶ نقره ۲۸ برنز

۲ شوروی ۳۰ طلا ۳۱ نقره ۲۵ برنز

۳ ژاپن ۱۶ طلا ۵ نقره ۸ برنز

۴ ایتالیا ۱۰ طلا ۱۰ نقره – ۷ برنز

۵ مجارستان ۷ طلا – ۷ نقره – ۵ برنز

۱۹۶۸ مكزیكو سیتی

۱ آمریكا ۴۵ طلا – ۲۸ نقره – ۳۴ برنز

۲ شوروی ۲۹ طلا – ۳۲ نقره – ۳۰ برنز

۳ ژاپن ۱۱ طلا – ۷ نقره – ۷ برنز

۴ مجارستان ۱۰ طلا ۱۰ نقره – ۲ برنز

۵ آلمان شرقی ۹ طلا – ۹ نقره – ۷ برنز

۱۹۷۲ مونیخ

۱ شوروی ۵۰ طلا ۲۷ نقره ۲۲ برنز

۲ آمریكا ۳۲ طلا ۳۱ نقره ۳۰ برنز

۳ آلمان شرقی ۲۰ طلا – ۲۲ نقره ۲۳ برنز

۴ آلمان غربی ۱۳ طلا ۱۱ نقره ۱۶ برنز

۵ ژاپن ۱۳ طلا ۸ نقره۸ برنز

۱۹۷۶ مونترال

۱ شوروی ۴۹ طلا ۴۱ نقره ۳۵ برنز

۲ آلمان شرقی ۴۰ طلا ۲۵ نقره ۲۵ برنز

۳ آمریكا ۳۴ طلا ۲۵ نقره ۲۵ برنز

۴ آلمان غربی ۱۰ طلا ۱۲ نقره ۱۷ برنز

۵ ژاپن ۹ طلا ۶ نقره ۱۰ برنز

۱۹۸۰ مسكو

۱ شوروی ۸۰ طلا ۶۹ نقره ۴۶ برنز

۲ آلمان شرقی ۴۷ طلا ۳۷ نقره ۴۲ برنز

۳ بلغارستان ۸ طلا ۱۶ نقره ۱۷ برنز

۴ كوبا ۸ طلا ۷ نقره – ۵ برنز

۵ ایتالیا ۸ طلا – ۳ نقره – ۴ برنز

۱۹۸۴ لس آنجلس

۱ آمریكا ۸۳ طلا – ۶۱ نقره – ۳۰ برنز

۲ رومانی ۲۰ طلا – ۱۶ نقره – ۱۷ برنز

۳ آلمان غربی ۱۷ طلا – ۱۹ نقره – ۲۳ برنز

۴ چین ۱۵ طلا ۸ نقره – ۹ برنز

۵ فرانسه ۱۴ طلا – ۶ نقره – ۱۲ برنز

۱۹۸۸ سئول

۱ شوروی ۵۵ طلا ۳۱ نقره ۴۶ برنز

۲ آلمان شرقی ۳۷ طلا ۳۵ نقره ۳۰ برنز

۳ آمریكا ۳۶ طلا – ۳۱ نقره ۲۷ برنز

۴ كره جنوبی ۱۲ طلا ۱۰ نقره ۱۱ برنز

۵ آلمان غربی ۱۱ طلا ۱۴ نقره۱۵ برنز

۱۹۹۲ بارسلون

۱ كشورهای متحد ۴۵ طلا ۳۸ نقره ۲۹ برنز

۲ آمریكا ۳۷ طلا ۳۴ نقره ۳۷ برنز

۳ آلمان ۳۳ طلا ۲۱ نقره ۲۸ برنز

۴ چین ۱۶ طلا ۲۲ نقره ۱۶ برنز

۵ كوبا ۱۴ طلا ۶ نقره ۱۱ برنز

۱۹۹۶ آتلانتا

۱ آمریكا ۴۴ طلا ۳۲ نقره ۲۵ برنز

۲ روسیه ۲۶ طلا ۲۱ نقره ۱۶ برنز

۳ آلمان ۲۰ طلا ۱۸ نقره ۲۷ برنز

۴ چین ۱۶ طلا ۱۲ نقره – ۱۲ برنز

۵ فرانسه ۱۵ طلا – ۷ نقره – ۱۵ برنز

۲۰۰۰ سیدنی

۱ آمریكا ۳۷ طلا – ۲۴ نقره – ۳۱ برنز

۲ روسیه ۳۲ طلا – ۲۸ نقره – ۲۸ برنز

۳ چین ۲۸ طلا – ۱۶ نقره – ۱۵ برنز

۴ استرالیا ۱۶ طلا ۲۵ نقره – ۱۷ برنز

۵ آلمان ۱۳ طلا – ۱۷ نقره – ۲۶ برنز

آتن ۲۰۰۴

۱ آمریكا ۳۶ طلا ۳۹ نقره ۲۷ برنز

۲ چین ۳۲ طلا ۱۷نقره ۱۴ برنز

۳ روسیه ۲۷ طلا ۲۷ نقره ۳۸ برنز

۴ استرالیا ۱۷ طلا ۱۶ نقره ۱۶ برنز

۵ ژاپن ۱۶ طلا ۹ نقره ۱۲ برنز

منبع:http://www.aftabir.com 
 
 

 

یکشنبه 17 مرداد 1395
از مشاور عباسی سوال دارید؟