کانال تلگرام هاشم عباسی

تو خیلی زیبایی به انگلیسی چی میشه

محتوای مطلب:

تو خیلی خوشگلی به انگلیسی

تو خیلی زیبایی به انگلیسی

خیلی نازی به انگلیسی

خیلی زیباست به انگلیسی

خیلی زیبا به انگلیسی

خوشگل به انگلیسی چی میشه

خیلی قشنگ به انگلیسی

شما خیلی زیبا هستید به انگلیسی

خوشگل به انگلیسی چه می شود

تو خیلی خوشگلی به انگلیسی

You're so beautiful

تو خیلی زیبایی به انگلیسی


You are so beautiful

خیلی نازی به انگلیسی


you are so cute

خیلی زیباست به انگلیسی


it is so beautiful

خیلی زیبا به انگلیسی


very beautiful

خوشگل به انگلیسی چی میشه


Beautiful

خیلی قشنگ به انگلیسی


very pretty

شما خیلی زیبا هستید به انگلیسی


You are so beautiful

خوشگل به انگلیسی چه می شودBeautiful  یا
pretty یا

well-favored
چهارشنبه 24 بهمن 1397
از مشاور عباسی سوال دارید؟