کانال تلگرام هاشم عباسی

سطح دشواری کنکور ریاضی 95 از نظر دانش اموزان برتر


سطح دشواری کنکور ریاضی 95
,
سطح دشواری کنکور 
95
,
سطح دشواری کنکور تجربی 
95
,
سطح دشواری کنکور 
94
,
تحلیل کنکور تجربی 
95
,
کنکور 95 ریاضی
,
کنکور تجربی 95 چطور بود
,
سطح کنکور 
95

کنکور 95 چطور بود
Page 4 of about 362,000 results (0.29 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
Page 5 of about 362,000 results (0.28 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About 362,000 results (0.40 seconPage 6 of about 362,000 results (0.29 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Searches related to سطح دشواری کنکوPage 3 of about 362,000 results (0.24 seconds) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر ریاضی 9Page 2 of about 362,000 results (0.28 seconds) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

کنکور ریاضی 95 

 

 

از نظر دانش آموزان برتر با تراز بیشتر از 6250 درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور ریاضی 95  بوده است :

 

1. شیمی          (  40 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. ریاضی         (  28 درصد از دانش آموزان برتر این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. فیزیک         (  20  درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. زبان انگلیسی  ( 20  درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. عربی            ( 16 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. معارف          ( 12 درصد از دانش آموزانبرتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. ادبیات          (10 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

 

از نظر کل  دانش آموزان درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور ریاضی 95  بوده است :

 

1. شیمی          ( 51 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. ریاضی         ( 40 درصد از کل دانش آموزان این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. فیزیک         ( 36 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. زبان انگلیسی  ( 23 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. عربی            ( 16 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. معارف          ( 16 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. ادبیات          ( 11 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

 
 
سطح دشواری ادبيات
در این نظر خواهی 2717 نفر شرکت کرده اند9%10%49%19%11%ساده تر از حد انتظارکمی ساده تر از حد انتظاردر حد انتظارکمی دشوارتر از حد انتظاردشوارتر از حد انتظار0255075.در حد انتظار : 49


سطح دشواری عربي
در این نظر خواهی 2717 نفر شرکت کرده اند4%6%44%27%16%ساده تر از حد انتظارکمی ساده تر از حد انتظاردر حد انتظارکمی دشوارتر از حد انتظاردشوارتر از حد انتظار0204060


سطح دشواری معارف
در این نظر خواهی 2717 نفر شرکت کرده اند10%10%41%21%17%ساده تر از حد انتظارکمی ساده تر از حد انتظاردر حد انتظارکمی دشوارتر از حد انتظاردشوارتر از حد انتظار0204060


سطح دشواری زبان انگليسي
در این نظر خواهی 2717 نفر شرکت کرده اند5%4%38%28%24%ساده تر از حد انتظارکمی ساده تر از حد انتظاردر حد انتظارکمی دشوارتر از حد انتظاردشوارتر از حد انتظار02040


سطح دشواری رياضي
در این نظر خواهی 2717 نفر شرکت کرده اند3%5%24%25%41%ساده تر از حد انتظارکمی ساده تر از حد انتظاردر حد انتظارکمی دشوارتر از حد انتظاردشوارتر از حد انتظار0204060


سطح دشواری فيزيك
در این نظر خواهی 2717 نفر شرکت کرده اند3%5%26%28%36%ساده تر از حد انتظارکمی ساده تر از حد انتظاردر حد انتظارکمی دشوارتر از حد انتظاردشوارتر از حد انتظار02040


سطح دشواری شيمي
در این نظر خواهی 2717 نفر شرکت کرده اند3%6%19%19%51%ساده تر از حد انتظارکمی ساده تر از حد انتظاردر حد انتظارکمی دشوارتر از حد انتظاردشوارتر از حد انتظار0255075
منبع:kanoon.ir
یکشنبه 17 مرداد 1395
از مشاور عباسی سوال دارید؟