کانال تلگرام هاشم عباسی

برای جلوگیری ازکاهش یددرنمک یددارچه روشهایی رابایداجراکرد