شامل مباحث الکتریسیته ساکن-چگالی و فشار گازها.دانلود در ادامه مطلب.سایر مجموعه های مسعودی رو هم میزارم.

 حجم
electrisite_(easykonkur.ir)_01.avi ۸۹٫۶ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_02.avi ۸۸٫۷ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_03.avi ۸۸٫۶ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_04.avi ۵۲٫۷ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_05.avi ۱۰۵٫۱ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_06.avi ۱۰۴٫۵ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_07.avi ۱۰۴٫۵ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_08.avi ۶۷٫۳ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_09.avi ۱۱۷٫۰ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_10.avi ۱۱۶٫۳ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_11.avi ۱۱۵٫۸ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_12.avi ۱۱۷٫۱ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_13.avi ۱۷٫۹ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_14.avi ۹۹٫۳ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_15.avi ۹۸٫۶ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_16.avi ۹۸٫۶ مگ
electrisite_(easykonkur.ir)_17.avi ۶۵٫۱ مگ
 
 

حجم
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_01.avi ۱۱۶٫۳ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_02.avi ۱۱۵٫۸ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_03.avi ۱۱۵٫۷ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_04.avi ۸۴٫۱ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_05.avi ۱۲۴٫۳ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_06.avi ۱۲۳٫۷ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_07.avi ۱۲۳٫۶ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_08.avi ۱۱۴٫۳ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_09.avi ۱۱۱٫۵ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_10.avi ۱۱۰٫۹ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_11.avi ۱۱۱٫۰ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_12.avi ۷۱٫۲ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_13.avi ۱۳۳٫۴ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_14.avi ۱۳۳٫۱ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_15.avi ۱۳۲٫۹ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_16.avi ۹۷٫۳ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_17.avi ۱۲۷٫۲ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_18.avi ۱۲۶٫۷ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_19.avi ۱۲۶٫۸ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_20.avi ۱۰۶٫۱ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_21.avi ۱۱۶٫۴ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_22.avi ۱۱۶٫۰ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_23.avi ۱۱۶٫۰ مگ
f2_pheshar_(easykonkur.ir)_24.avi ۸۹٫۳ مگ