مجموعه حاضر دانلود رایگان شیمی سال دوم-سوم دبیرستان موسسه ونوس هست که مدرس اون استاد محمود رادمان مهر هست.به زودی دی وی دی های شیمی کنکور آسان است و همچنین پیش دانشگاهی ونوس هم برای دانلود گذاشته میشه.به ادامه مطلب برید.

 

نامحجم
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_01.avi ۸۱٫۲ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_02.avi ۸۱٫۲ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_03.avi ۸۱٫۲ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_04.avi ۸۱٫۲ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_05.avi ۹٫۲ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_06.avi ۶۹٫۵ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_07.avi ۶۹٫۵ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_08.avi ۶۹٫۵ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_09.avi ۶۹٫۵ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_10.avi ۷٫۹ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_11.avi ۵۶٫۶ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_12.avi ۵۶٫۶ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_13.avi ۲۲٫۲ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_14.avi ۷۸٫۳ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_15.avi ۷۸٫۳ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_16.avi ۷۸٫۳ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_17.avi ۷۸٫۳ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_18.avi ۹٫۵ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_19.avi ۱۰۲٫۴ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_20.avi ۱۰۲٫۴ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_21.avi ۱۰۲٫۴ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_22.avi ۱۰۲٫۴ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_23.avi ۱۰٫۰ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_24.avi ۷۵٫۴ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_25.avi ۷۵٫۵ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_26.avi ۷۵٫۵ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_27.avi ۷۵٫۵ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_28.avi ۸٫۶ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_29.avi ۷۸٫۱ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_30.avi ۷۸٫۱ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_31.avi ۷۸٫۱ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_32.avi ۷۲٫۶ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_33.avi ۷۱٫۴ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_34.avi ۷۱٫۴ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_35.avi ۷۱٫۴ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_36.avi ۷۱٫۴ مگ
v_shimi_2_(easykonkur.ir)_37.avi ۹٫۰ مگ

 

نامحجم
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_01.avi ۸۴٫۴ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_02.avi ۸۴٫۵ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_03.avi ۸۴٫۴ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_04.avi ۸۴٫۴ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_05.avi ۹٫۳ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_06.avi ۸۵٫۸ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_07.avi ۸۵٫۸ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_08.avi ۸۵٫۸ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_09.avi ۸۵٫۹ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_10.avi ۱۰٫۱ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_11.avi ۷۴٫۹ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_12.avi ۷۵٫۰ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_13.avi ۷۵٫۰ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_14.avi ۷۵٫۰ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_15.avi ۶٫۰ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_16.avi ۶۷٫۳ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_17.avi ۶۷٫۳ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_18.avi ۶۷٫۳ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_19.avi ۶۷٫۳ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_20.avi ۸٫۳ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_21.avi ۹۵٫۰ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_22.avi ۹۵٫۱ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_23.avi ۹۵٫۰ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_24.avi ۹۵٫۱ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_25.avi ۵٫۱ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_26.avi ۸۳٫۲ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_27.avi ۸۳٫۲ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_28.avi ۸۳٫۲ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_29.avi ۸۳٫۲ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_30.avi ۷٫۴ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_31.avi ۷۲٫۹ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_32.avi ۷۲٫۹ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_33.avi ۷۲٫۹ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_34.avi ۷۲٫۹ مگ
v_shimi_3_(easykonkur.ir)_35.avi ۹٫۳ مگ