آموزش کل گرامر و همچنین آموزش حل تست های Cloze test به تدریس شهراد محجوبی.دو قسمت باقی مونده یعنی واژگان و درک مطلب هم قسمت بعدی گذاشته میشه.
 
حجم
clozetest_(easykonkur.ir)_01.avi ۱۳۵٫۸ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_02.avi ۱۳۵٫۰ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_03.avi ۱۳۵٫۰ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_04.avi ۶۵٫۹ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_05.avi ۱۴۷٫۵ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_06.avi ۱۴۷٫۰ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_07.avi ۱۴۷٫۰ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_08.avi ۹۰٫۲ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_09.avi ۱۴۱٫۲ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_10.avi ۱۴۱٫۱ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_11.avi ۱۴۰٫۹ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_12.avi ۷۹٫۹ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_13.avi ۱۴۴٫۳ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_14.avi ۱۴۳٫۶ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_15.avi ۱۴۳٫۶ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_16.avi ۸۷٫۱ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_17.avi ۱۶۱٫۷ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_18.avi ۱۶۱٫۰ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_19.avi ۱۶۱٫۰ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_20.avi ۱۰۲٫۰ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_21.avi ۱۴۱٫۳ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_22.avi ۱۴۰٫۸ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_23.avi ۱۴۰٫۵ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_24.avi ۶۹٫۰ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_25.avi ۱۳۳٫۰ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_26.avi ۱۳۲٫۲ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_27.avi ۱۳۲٫۵ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_28.avi ۶۹٫۷ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_29.avi ۱۴۴٫۴ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_30.avi ۱۴۳٫۵ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_31.avi ۱۴۳٫۵ مگ
clozetest_(easykonkur.ir)_32.avi

۸۱٫۸

منبع»کنکور100