کانال تلگرام هاشم عباسی

تغییرات کتاب های درسی برای کنکور سراسری ۱۳۹۵

فیزیک اول دبیرستان

 

بدون تغییر

 

فیزیک دومدبیرستان

 

فصل ۱

 

۱ – گرافیک کتاب تغییرات باحالی داشته است.

 

۲ – در فصل اول مبحث معرفی فیزیک ۵ صفحهای در یک صفحه خلاصه شده است!

 

۳ – در چاپ جدید فعالیت ۱ – ۱ صفحه ۳ کمی بهبود پیداکرده!

 

۴ – توضیحات در مورد یکا و اندازهگیری کمی بیشتر شده و یک تصویر مقایسهی طولها نیز اضافه شده.

 

۵ – جدول ۵ کمیت اصلی در صفحهی ۶ اضافه شده است.

 

۶ – فعالیت ۱ – ۳ در صفحه ۶ اضافه شده است.

 

۷ – توضیحات پیشوند یکاها خلاصه تر شده است.

 

۸ – تمرین ۱ – ۱ در صفحه ۷ تغییراتی داشته است .

 

۹ – مثال ۱ – ۱ و تمرین ۲ – ۱ در صفحه ۸ عوض شده و بهبودیافته اند .

 

۱۰ – توضیحات در مورد کار با کولیس و اندازهگیری طول اضافه شده است (صفحه ۹ )

 

۱۱ – در بخش اندازهگیری جرم نیز مطالب و تصاویر و همچنین یک مثال و فعالیت اضافه شده است .(صفحه ۱۰ و ۱۱ )

 

۱۲ – در صفحه ۱۱ فعالیت مربوط بهاندازه گیری زمان و مایعات با یکدیگر ادغام شده است .

 

۱۳ – توضیحات مربوط به خطای اندازهگیری حذف شده و فقط فعالیت مربوط به آن باقیمانده است .

 

۱۴ – توضیحات مربوط به کمیتهای نردهای و برداری در قسمتی اضافه و در قسمتی خلاصه تر شده اند (صفحه ۱۲ )

 

۱۵ – در صفحه ۱۴ مثال ۱ – ۳ اضافه شده است .

 

۱۶ – مثال ۱ – ۴ در صفحه ۱۴ دارای تغییراتی است .

 

۱۷ – در صفحات بعد نیز مثالها و فعالیتها خلاصه تر شده و تغییر کرده اند .

 

۱۸ – فرم کلی بخش تمرینهای آخر کتاب تغییر کرده و به دو قسمت پرسشها و مسائل تغییریافته است .

 

درمجموع تعداد پرسشها افزایش یافته ، مرتبتر شده و تمرین شماره ۱۲ نیز از ویرایش ۹ کتاب هالیدی اضافه شده است!

 

 

 

فصل ۲

 

۱ – به روزآوری تصاویر و حروفچینی در صفحات اول فصل

 

۲ – در توضیح مکان و جابجایی ، مقدمهچینی در مورد بردار مکان و مکان جسم در صفحه حذف شده و مطلب کاربردیتر ، مفهومیتر و همراه با اشکال زیباتری توضیح داده شده است.

 

۳ – در توضیح مکان و جابجایی مثالها تغییر و بهبودیافتهاند.

 

۴ – توضیحات مربوط به نمودار مکان-زمان خلاصه و مفیدتر شده اند.

 

۵ – در بخش سرعت متوسط توضیحات مفهومیتر شده و مثالها کمتر و بهتر شده اند

 

۶ – در توضیح سرعت لحظهای مطلب صرف ا مفهومی شده و توضیحات حدی از روی نمودار کاملا حذف شده اند .(توضیح این مطلب به کتاب فیزیک پیش دانشگاهی واگذارشده است)

 

۷ – در بخش حرکت یکنواخت ، مثالها بهبود پیداکرده و ملموستر شده اند .یک تمرین دیگر نیز به این بخش اضافه شده است .

 

۸ – توضیحات مربوط به نمودار سرعت – زمان حذف شده است!

 

۹ – در آموزش شتاب متوسط مثالهای بهتری جایگزین شده و توضیحات مربوط به شتاب لحظه ای حذف شده است.

 

۱۰ – در چاپ قبلی تمرینهایی مربوط به شتاب لحظه ای وجود داشت که همگی حذف شده اند!

 

۱۱ – در قسمت حرکت با شتاب ثابت مثالهای ملموستری جایگزین شده است .

 

۱۲ – مثال ۲ – ۱۵ به تازگی به کتاب اضافه شده است .

 

۱۳ – اثبات رابطه ی ۲ – ۱۴ از کتاب حذف و به عنوان یک تمرین به دانش آموز واگذارشده است .

 

۱۴ – سقوط آزاد کلا از این کتاب حذف شده است!

 

۱۵ – در قسمت پرسشهای انتهایی ، سؤالات بسیار جالب ، مفید و مفهومی اضافه شده است .

 

۱۶ – در قسمت مسائل نیز سؤالات متعدد و کاربردی اضافه شده و سؤالات مربوط به سقوط آزاد حذف شدند .

 

 

 

فصل ۳

 

۱ – به طورکلی در این کتاب توضیحات خلاصه تر و در بخشهایی هم مفصلتر شدند…

 

متن کتاب بهینه شده است!

 

۲ – توضیحات مربوط به قانون هوک از ابتدای فصل به انتها منتقل شدند.

 

۳ – توضیحات قانون اول نیوتن خلاصه تر شده و آزمایش تخته هوا حذف شده است.

 

۴ اضافه شده است )یک » برآیند « – در بیان قانون دوم نیوتن ، برای نیرو زیروند حرکت هوشمندانه!

 

۵ – به طور کل مؤلفین مثالهای متفاوتی را برای این کتاب انتخاب نموده اند . مثالهای طبیعی و روزمره با داده های متفاوت .

 

۶ – تعریف قانون سوم نیوتن خلاصه تر و جذابتر شده است و در این تعریف از نیروی آشنای مغناطیسی بجای نیروی گرانشی استفاده شده است .

 

۷ – با توجه به حذف توضیحات مربوط به سقوط آزاد ، استدلال شتاب گرانی در اینجا متفاوت از قبل صورت گرفته است.

 

۸ -استفاده از مدلسازی مولکولی در توضیح نیروی عمودی تکیه گاه علاوه بر استفاده از قانون دوم و سوم نیوتن

 

۹ – تغییرات جزئی در مثال مربوط به آسانسور و اضافه کردن یک تمرین

 

۱۰ – انجام ساده سازیهای زیادی در آزمایش ۳ – ۱

 

 ۱۱ – اضافه شدن جدول ضرایب اصطکاک ایستایی و جنبشی

 

۱۲ – خلاصه کردن توصیه های مربوط به استفاده از قوانین نیوتن درحرکت

 

۱۳ – تغییر مثالهای این قسمت (استفاده از قوانین نیوتن درحرکت)

 

۱۴ – تعداد تمرینها در مجموعه افزایش یافته و مرتب تر شده اند .

 

 

 

فصل ۴

 

۱ – مثالها اصلاحشده و کاربردیتر شده اند .

 

۲ – در کل کتاب جزئیات و کیفیت اشکال بیشتر شده است.

 

۳ – در روابط بجای ۱ و ۲ برای نشان دادن آغاز و پایان از i و f استفاده شده است.

 

۴ – در قضیه کار و انرژی مثالهای جدیدی آمده است.

 

۵ – آزمایش ۴ – ۱ اضافه شده است.

 

۶ – در این قسمت دو مثال و یک تمرین حذف شدند.

 

۷ – در توضیح انرژی پتانسیل گرانشی مثالها تغییر کردهاند . انرژی پتانسیل الکتریکی هم از این کتاب حذف شده است.

 

۸ – حذف نمودار معروف و مثال انرژی پتانسیل الکتریکی در قسمت پایستگی انرژی مکانیکی

 

۹ – طرح بحث مقاومت هوا و تأثیر آن در پایستگی انرژی مکانیکی

 

۱۰ – در ارائه فرمول توان ، t به دلتای t تبدیل شده است.

 

۱۱ – افزودن تصویر ۴ – ۷

 

۱۲ – تبدیل مثال ۴ – ۱۷ کتاب سابق به تمرین ۴ – ۳

 

۱۳ – اضافه شدن مقدار زیادی پرسش و مسئله به انتهای فصل

 

 

 

فصل ۵

 

تنها تغییر این فصل ، عوض شدن چند سؤال در انتهای کتاب و اضافه شدن یک تمرین بوده است .

 

 

 

فصل ۶

 

در این فصل نیز تغییرات کوچکی در بخش تمرینات انتهای فصل مشاهده میشود .مرتب شدن تمرینها ، اضافه شدن چندین تمرین کاربردی و مفهومی و حذف دو تمرین .

 

 

 

فیزیک سوم دبیرستان

 

(تجربی)

 

فصل ۱

 

۱ – در توضیح قانون کولن ، دو آزمایشی که برای یافتن رابطه وجود داشت حذف شده است و توضیحات مختصرتر شده است.

 

۲ – فرم نوشتاری رابطه ی کولن بهتر شده و برای بار قدر مطلق در نظر گرفته شده است

 

۳ – مثال ۱ – ۲ جدید ا اضافه شده که یک مثال کاربردیتر و آموزنده تر است .

 

۴ – یادداشت ریاضی در صفحه ۵ مفید و مختصرتر شده است.

 

۵ – میدان الکتریکی به طرز خلاصه تری توضیح داده شده است .

 

۶ – مثال ۱ – ۷ با دادههای متفاوتی تغییریافته است.

 

۷ – مثال ۱ – ۸ نیز با تغییر داده ها بازنویسی شده است .

 

۸ از استدلال ریاضی » میدان الکتریکی حاصل از مجموعه ذرات باردار « – در توضیح به جای توضیح شفاهی استفاده شده است.

 

۹ – مثال ۱ – ۹ بازسازی دادهای شده است.

 

 ۱۰ – در خطوط میدان الکتریکی اشکال بیشتری برای هر مورد از قوانین خطوط میدان استفاده شده است .

 

۱۱ – آزمایش ۱ – ۱ به کتاب اضافه شده است .

 

۱۲ – فعالیت ۱ – ۱ دستخوش تغییراتی بوده است .

 

۱۳ – مثال ۱ – ۱۱ تغییر کرده است .

 

۱۴ بخش زنبورهای عسل و گردافشانی گل ها اضافه شده است

 

۱۵ – توزیع بار الکتریکی در جسم به انتهای فصل منتقل شده است .

 

۱۶ – انرژی پتانسیل الکتریکی بهتر و استدلالیتر توضیح داده شده است . همچنین مطالب آموزشی درون مثالها به متن توضیحات منتقل شده است .

 

۱۷ – تمرین ۱ – ۴ جدید ا اضافه شده است .

 

۱۸ – توضیحات مربوط به پتانسیل الکتریکی مرتبتر شده است .

 

۱۹ – مثال ۱ – ۱۳ جدید ا به کتاب اضافه شده است .

 

۲۰ – مثال ۱ – ۱۴ بازنویسی شده است .

 

۲۱ – فعالیت ۱ – ۴ جدید ا به کتاب اضافه شده است .

 

۲۲ آزمایش ، » توزیع و القای بار الکتریکی « – در بخش ۱ – ۳ در کتاب سابق به صورت جزئی از متن کتاب درآمده است .

 

۲۳ – فعالیت ۱ – ۵ جدید ا به کتاب اضافه شده است.

 

۲۴  – استفاده از مفهوم رسانای منزوی

 

 ۲۵ – مثال مربوط به چگالی سطحی بار الکتریکی حذف شده است .

 

۲۶ – مطالعه آزاد رسوبدهنده الکترواستاتیکی به یک تمرین تبدیل شده است.

 

۲۷ – در بخش خازن توضیحات کاربردی و ملموستری ارائه شده است .

 

۲۸ – توضیحات مربوط به شارژ خازن مختصرتر شده است.

 

۲۹ – متن کتاب به طورکلی مختصرتر شده و از دقت بیشتری برخوردار گردیده است .

 

۳۰ – توضیحات مربوط به عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن کوتاهتر شده است .

 

۳۱ – در ادامه ابتدا بررسی میکروسکوپیک نقش دیالکتریک مطرح شده و بعدازآن فروشکست مطرح میشود .

 

۳۲ – مثال ۱ – ۱۷ یک مثال کاربردی و زیبا جدید ا اضافه شده است .

 

۳۳ – در توضیحات مربوط به انرژی ذخیرهشده در خازن از استدلال و توضیحات بهتری بهره گرفته شده است .

 

۳۴ – مثال ۱ – ۱۸ تغییرات دادهای داشته است.

 

۳۵ – فعالیت هوشمندانه ۱ – ۸ به تازگی اضافه شده است .

 

۳۶ – بستن موازی و متوالی خازنها به شکل مرتبتری بیان شده است .

 

۳۷ – مثالهای مربوط به این قسمت بهبودیافته اند .

 

۳۸ – فعالیت جالب ۱ – ۹ بهتازگی به کتاب اضافه شده است .

 

۳۹ – تعدادی سؤال به تمرینات انتهای بخش اضافه شده است .

 

 

 

فصل ۲

 

۱ – توضیحات مربوط به جریان الکتریکی دقیقتر و مرتبتر شده است .

 

۲ – فعالیت بسیار مهم ۲ – ۱ برای پاسخگویی به سؤال معمول دانش آموزان اضافه گردیده است .

 

۳ – تعریف جریان لحظهای حذف شده است .

 

۴ – مثال ۲ – ۱ به تازگی اضافه شده است .

 

۵ – کدگذاری مقاومتها بعد از تأثیر دما بر مقاومت مطرح شده است .

 

۶ » برخی از استانداردهای مهندسی سیمها « – اضافه شدن مطلبی تحت عنوان

 

۷ – قبل از بیان افت پتانسیل در مدار ، بحث نیروی محرکه مولد مطرح شده است .

 

۸ – در قسمت افت پتانسیل و مدار تک حلقه توضیحات مناسبتری ارائهشده است .

 

۹ – در این فصل تغییرات اساسی در جابجایی ترتیب بیان مطالب ، مختصر سازی و

 

ادغام برخی سرفصلها و همچنین کاربردی کردن و مناسبسازی مثالها بوده است .

 

۱۰ – افزودن تعداد زیادی مسئله و پرسش کاربردی و پیچیدهتر از کتاب گذشته .

 

 

 

فصل ۴

 

۱ – تغییرات گرافیکی معمول

 

۲ – در بخش عاملهای مؤثر بر نیروهای مغناطیس وارد بر سیم حامل جریان ، اثبات رابطه ی به دست آمده حذف شده است .

 

۳ – طرز کار گالوانومتر از مطالعه آزاد به فناوری و کاربردها تبدیل شده است .

 

۴ – اثبات رابطهی نیروی وارد بر ذرهی باردار متحرک در میدان مغناطیسی حذف شده است .

 

۵ – دستگاه اندازه گیری سرعت جریان خون حذف شده اند .

 

۶ – کمربندهای تابشی وُن آلن اضافه گردیده است .

 

۷ – توضیحات مربوط به خواص مغناطیسی مواد دقیقتر شده اند .

 

۸ – دو پرسش نیز در انتهای فصل به این کتاب اضافه شده است .

 

 

 

فصل ۵

 

۱ – مثالها اندکی تغییر کرده است .

 

۲ – اثبات رابطه خود نیروی محرکه خودالقایی حذف شده است .

 

۳ – محاسبه ی ضریب خودالقایی در قالب یک مثال ارائه شده است .

 

۴ – تغییرات جریان نسبت به زمان هنگام بستن و باز کردن کلید حذف شده است .

 

۵ – بحث القای متقابل به کتاب اضافه شده است .

 

۶ – توضیحات مربوط به جریان متناوب کمی کاملتر شده است .

 

۷ -مبحث مربوط به مبدلها به کتاب اضافه شده است .

 

۸ – اضافه شدن ۶ تمرین به مسائل و پرسشهای انتهای فصل و تغییرات

 

 

 

فیزیک پیش دانشگاهی

 

(تجربی)

 

فصل اول

 

۱ – توضیحات مربوط به سرعت لحظه ای کمی بیشتر شده است .

 

۲ – مثال ها کمی تغییر کرده اند و چندین مثال اضافه شده است.

 

۳ – با توجه به حذف سقوط آزاد از کتاب فیزیک ۲ ، مطلب در اینجا کمی بیشتر توضیح داده شده است

 

۴ – اضافه شدن چند سوال به تمرین های انتهای بخش

 

مابقی فصول هیچگونه تغییراتی نداشته اند.

 

 

 

با تشکر از گروه آموزشی نام بابت تهیه این تغییرات

 

نظر خود را در مورد این مطلب اعلام نمایید . تشکر