کانال تلگرام هاشم عباسی

تحليل صرفي فعل

براي تحليل صرفي فعل به موارد زير اشاره مي كنيم.

۱- زمان (نوع) فعل [ ماضي ، مضارع ، امر]

۲- صيغه ي فعل [غايب ، مخاطب ، متكلم]

۳- ثلاثي مجرد و مزيد و رباعي مجرد و مزيد

٤- معرب و مبني [ از ميان فعلها فقط فعل مضارع معرب است . غير از صيغه هايي كه نون جمع مؤنث داشته باشد و يا نون تأكيد مستقيماً به آنها وصل شده باشد]

٥- لازم ومتعدّي [فعل لازم به مفعول به نيز ندارد ولي فعل متعدي نياز دارد]

٦- معلوم و مجهول

٧- صحيح ومعتل

 

چند نكته :

١- فعل لازم هميشه معلوم است.

٢- فعلهاي به كار رفته در بابهاي «افعال ، تفعيل ، مفاعلة و استفعال» غالباً متعدي هستند)

٣- فعلهاي به كار رفته در بابهاي « تفعّل ، تفاعل و افتعال» غالباً لازمند .

٤- فعلهاي باب «انفعال» هميشه لازم است.

پنجشنبه 21 خرداد 1394
از مشاور عباسی سوال دارید؟